Vedtægter

Godkendt d. 29. august 2002, med ændringer godkendt på ekstraordinær generalforsamling torsdag 25. marts 2004.
 
§ 1
Formål 
Foreningen har til formål
–  at støtte medlemmerne og yde konsultativ hjælp i senior-spørgsmål
–  at fremme den fortsatte kontakt mellem tidligere medarbejdere og
    den tidligere arbejdsplads hos DR samt nuværende ansatte seniormedarbejdere i DR
–  at samle medlemmerne til møder og arrangementer af selskabelig, kollegial, faglig
    og kulturel art.

 § 2
Medlemmer og fuldmagt
Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere, der er fyldt 50 år
og som har været ansat i mindst 12 på hinanden følgende måneder.
Ethvert medlem kan give fuldmagt til et andet medlem ved generalforsamlingerne.
Hvert medlem kan dog kun stemme med èn fuldmagt fra et andet medlem.

 § 3
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem, via elektronisk og/eller almindelig post.
Samtidig lægges indkaldelsen ud på klubbens hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder herom med opgivelse af dagsorden. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før afholdelse af denne. Alle rettidigt indkomne forslag lægges ud på hjemmesiden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab og budget.
( Herunder fastsættelse af kontingent )
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Rettidigt indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Den af generalforsamlingen valgte dirigent afgør alle tvivlsspørgsmål vedr, sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning på generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre vedtægterne bestemmer noget andet.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 § 4
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
For vedtægtsændringer og for beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende general-forsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, hvoraf den ene generalforsamling er ekstraordinært indkaldt efter samme regler som den ordinære.
Evt. tilbageværende midler kan udbetales til medlemmerne på det aktuelle tidspunkt eller gives til velgørende formål.

 § 5
Bestyrelse  Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at fremtidigt er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg på lige år, og kasseren, 1 bestyrelsesmedlem og suppleanten er på valg ulige år.
Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand og en sekretær.
Bestyrelsens opgave er at lede foreningens virksomhed med ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen har pligt til inden generalforsamlingen at undersøge valgemner til de ledige pladser i bestyrelsen og fremsætte motiveret forslag hertil. Eventuelt kampvalg sker, når andre medlemmer også har valgemner forskellige fra bestyrelsens

 § 6
Regnskab
 Foreningens regnskab svarer til kalenderåret.

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Århus d. 29. august 2002.
Første ordinær generalforsamling holdes dog først februar 2004.
 
Viggo Pedersen, dirigent
 Poul H. Olsen, formand
Brita Skafte, kasserer 
Frits Andersen,bestyrelse
Jørgen Fredslund, bestyrelse
Jens Steensgaard, bestyrelse 
Else Nielsen, suppleant

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *